កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់
ទំព័រកីឡា
ល្លែងស្លុត
ឆ្នោតនិងគីណូ

ស្ូមស្វា គមន្៍មកកាន្់ដគហទំព័រ iBet789.com! ដយើងគឺជាក្កុមហ ុន្ដហេមអន្ឡាញមួយល្ លទទួលបាន្ ការទុកចិតតដៅកា ុងតំបន្់អាស្ុីចាប់តំងពីឆ្ា ំ ២០១១ មក។

ទំព័រកីឡា iBet789 ផ្តល់ជូន្ន្ូវក្ពឹតតិការណ៍ កីឡាជាដក្ចើន្ក្បដេទដរៀងរាល់ស្បាតហ៍ល្ លក្គប ណត ប់ដៅដោយក្កុមបាល់ទាត់ធំ ៗ ន្ិងក្ពឹតតិការណ៍ កីឡាអន្តរជាតិ។ ដយើងក៏មាន្ផ្តល់ជូន្ព័ត៌មាន្ ថ្មីៗអំពីបាល់ទាត់ផ្ងល្ រ ការបញ្ជា ក់ពីការឈ្ាះភ្នល មៗ ការទូទាត់ក្បាក់ដលឿន្រហ័ស្ ងាយស្ស្ួល ន្ិងមាន្ភ្នពឆ្ប់រហ័ស្កា ុងការភ្នាល់តមរយះអុិន្ធឺរល្ណត ។

អាកអាចរីករាយជាមួយន្ឹងកីឡាឬកាស្ុីណូ ដហេមបាន្ភ្នល មៗ ដោយក្ាន្់ល្តដៅដគហោា ន្ របស្់អាកឬ ដៅកល្ន្លងណាដផ្េងដទៀតកា ុងពិេពដោក។ ដយើងស្ូមស្វាគមន្៍អាកមកភ្នា ល់ ជាមួយ iBet789 ល្ លជាដ្ម ះល្ លអាកអាចទុកចិតតបាន្ជាន្ិចច!

តាម​ពួក​យើង
កម្មវិធីទូរស័ព្ទ
ANDROID